Urząd Gminy w Kozłowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozłowie

Towarzystwo Sportowe Energia Kozłów

Klub Seniora Zawsze Młodzi w Kozłowie

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Narodowe Forum Muzyki

Śpiewająca Polska

Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Żarnowcu

Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie
Wizyty
Dzisiaj: 87Wszystkich: 207149

Deklaracja dostępności

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kozłowie.

 

Data publikacji strony internetowej:2014-06-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21
 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa www.gok.kozlow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań GOK w Kozłowie,
 • nie wszystkie zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie  posiadają opisy alternatywne: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań GOK w Kozłowie,
 • nie wszystkie multimedia mają transkrypcję tekstową: zostały opublikowane przed 2020-09-23,
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie,
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,
 • możliwość wydrukowania treści artykułów z wersją tekstową artykułu dostosowaną dla drukarek, bez grafiki tła itp.,
 • możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony.

 

Strona nie posiada:

 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny,
 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-09
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada wydelegowany przed Dyrektora pracownik GOK w Kozłowie.
E-mail: 1gok@gazeta.pl
Telefon: 41 384 10 72 

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kozłowie
Adres: Kozłów 213, 32-241 Kozłów
E-mail: 1gok@gazeta.pl
Telefon: 41 384 10 72
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 


Dostępność architektoniczna

 

Budynek Główny GOK w Kozłoiwie, Kozłów 213
 

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Brak dostępności.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody wyposażone w poręcze. Budynek nie posiada wind.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.